Czytania na 17 września 2017

Niedziela 15-ta po Pięćdziesiątnicy. 

 

 

Drugi list Świętego Apostoła Pawła do Koryntian 

4

Albowiem Bóg, Ten, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej na obliczu Chrystusa.Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas.Zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu; żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy;znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni, obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy.10 Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele.11 Ciągle bowiem jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele.12 Tak więc działa w nas śmierć, podczas gdy w was - życie.13 Cieszę się przeto owym duchem wiary, według którego napisano: Uwierzyłem, dlatego przemówiłem; my także wierzymy i dlatego mówimy,14 przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami.15 Wszystko to bowiem dla was, ażeby w pełni obfitująca łaska zwiększyła chwałę Bożą przez dziękczynienie wielu.

  Ewangelia wg. św.  Mateusza   

22

35 a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał Go, wystawiając Go na próbę:36 «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?»37 On mu odpowiedział: «Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem.38 To jest największe i pierwsze przykazanie.39 Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.40 Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy».41 Gdy faryzeusze byli zebrani, Jezus zadał im takie pytanie:42 «Co sądzicie o Mesjaszu? Czyim jest synem?» Odpowiedzieli Mu: «Dawida».43 Wtedy rzekł do nich: «Jakżeż więc Dawid natchniony przez Ducha może nazywać Go Panem, gdy mówi:44 Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej,aż położę Twoich nieprzyjaciół pod stopy Twoje.45 Jeśli więc Dawid nazywa Go Panem, to jak może być [tylko] jego synem?»46 I żaden z nich nie mógł Mu odpowiedzieć. Nikt też od owego dnia nie odważył się więcej Go pytać.