Czytania na 21 stycznia 2018

Niedziela 33-ta po Pięćdziesiątnicy,

po Objawieniu 

 

 

List świętego Apostoła Pawła do Efezjan

   4

Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego.Dlatego mówi Pismo:
Wstąpiwszy do góry wziął do niewoli jeńców,rozdał ludziom dary.Słowo zaś "wstąpił" cóż oznacza, jeśli nie to, że również zstąpił do niższych części ziemi? 10 Ten, który zstąpił, jest i Tym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko napełnić.11 I On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami12 dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego,13 aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa.

Ewangelia wg. św. Mateusza   

   4

12 Gdy [Jezus] posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei.13 Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaumnad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego.14 Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza:15 Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego.Droga morska, Zajordanie,Galilea pogan!
16 Lud, który siedział w ciemności,ujrzał światło wielkie,i mieszkańcom cienistej krainy śmierciświatło wzeszło.17 Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie».